Vedtægter

Vedtægter for Kunstforeningen - SDC

§ 1 - Navn
Stk. 1
Foreningens navn er Kunstforeningen - SDC.

Stk. 2
Foreningen har hjemsted i Skandinavisk Data Center, Borupvang 1A, 2750 Ballerup.

§ 2 - Formål
Stk. 1
Foreningen har til formål at virke til støtte for medlemmernes interesse for kunst ved:

- at erhverve kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne

- at påtage sig kunstoplysende arrangementer.

§ 3 - Medlemsforhold og kontingent
Stk. 1
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er ansat i SDC eller virksomheder med tilknytning til SDC, herunder NFIT, Gemalto og Blue Phoenix samt medlemmer af SDC's Seniorklub jf. § 3 stk. 5.

Stk. 2
Indmeldelse kan ske når som helst i årets løb.

Stk. 3
Indmeldelse i perioden 1. januar til 30. november vil altid være med tilbagevirkende kraft fra 1. januar samme år. Ved indmeldelse efter 30. november vil indmeldelsen først have virkning fra den efterfølgende 1. januar.

Stk. 4
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Stk. 5
Fratræder et medlem sin stilling i en virksomhed jf. § 3 stk. 1, ophører medlemskabet af foreningen ved udgangen af den måned, hvor fratrædelsen finder sted. Medlemmer af SDC's seniorklub, som fratræder med alderspension, syge-/ulykkespension, rådighedsordning, førtidspension eller tilsvarende ordninger kan gennem seniorklubben fortsætte medlemskabet i kunstforeningen mod forudbetaling af fuldt kontingent, dvs. både egenbetalingen og SDC’s virksomhedstilskud.
Såfremt et medlem er ansat i en virksomhed, som ikke yder tilskud til medlemskabet, betaler medlemmet selv hele kontingentet, dvs. et beløb der svarer til egenbetalingen + virksomhedstilskuddet i SDC.

Stk. 6
Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

Stk. 7
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 8
Kontingentet opkræves månedligt bagud. For fratrådte medarbejdere, der er medlem via Seniorklub jf.§ 3 stk. 5, betales kontingentet dog månedligt forud.

Stk. 9
I tilfælde af kontingentrestance bortfalder medlemsrettighederne indtil restancen er berigtiget.

Stk. 10
Kunstforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 11
Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 4 - Bestyrelse
Stk. 1
Foreningens bestyrelse består af indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer skal være ansat i SDC.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således:

I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem

I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 4
Til at revidere regnskabet vælges på hvert års generalforsamling en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inkl. formanden eller i dennes fravær kassereren er til stede.

Stk. 6
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7
I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær kassererens stemme udslaget.

Stk. 8
Bestyrelsen fører protokol over beslutninger truffet på bestyrelsesmøderne.

Stk. 9
Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller anden godtgørelse for arbejdet i bestyrelsen.

§ 5 - Køb og bortlodning
Stk. 1
Bestyrelsen erhverver i den udstrækning, foreningens midler efter bestyrelsens skøn tillader det, hvert år kunstværker til bortlodning mellem foreningens medlemmer.

Stk. 2
Bortlodning finder sted på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
De medlemmer, hvis lod udtrækkes har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, som de bliver udtrukket, i henhold til de til enhver tid gældende regler, som fremgår af gevinstkataloget.

Stk. 4
Foreningens medlemmer pr. 31.12. deltager i lodtrækningen med et lod for hvert år, de ikke har vundet i en ubrudt årrække.

Stk. 5
Når et medlem ved bortlodning er udtrukket som vinder og får en gevinst, bortfalder medlemmets eventuelle øvrige lodder straks.

§ 6 - Medlemmers køb
Stk. 1
Såfremt et medlem agter at købe et af de udstillede kunstværker, sker dette gennem foreningens bestyrelse, der på forlangende skal yde medlemmet vejledning ved købet.

§ 7 - Regnskab
Stk. 1
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Foreningens midler må alene anvendes til indkøb af kunst og til dækning af omkostninger i forbindelse med foreningens virke.

Stk. 3
Over midlerne disponerer mindst 2 af bestyrelsens medlemmer i forening.

§ 8 - Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en fjerdedel af medlemmerne er til stede.

Stk. 4
Alle beslutninger (jf. dog § 9, opløsning af foreningen) træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5
Generalforsamlingen fører protokol over beslutninger truffet på generalforsamlingen, og protokollen underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 6
Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af hvert års januar måned.

Stk. 7
Indkaldelsen skal finde sted senest 14 dage før med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Stk. 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til decharge
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 4
7. Eventuelt
8. Lodtrækning

Stk. 9
Forslag, som medlemmerne måtte ønske forelagt på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde i skriftlig form senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10
Kun sådanne forslag, som er optaget på dagsordenen, kan komme til behandling.

Stk. 11
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 20 % af foreningens medlemmer ved skriftlig motiveret henvendelse til formanden begærer det.

Stk. 12
I så fald skal den ekstraordinære generalforsamling holdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.

Stk. 13
Der indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§ 9 - Opløsning
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

Stk. 2
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling efter bestemmelserne i § 8, hvor eneste punkt på dagsordenen skal være forslag til foreningens opløsning.

Stk. 3
Opløsning af foreningen kan da, uanset de fremmødtes antal, vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 4
Efter opløsning af foreningen anvendes eventuelle midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til indkøb af kunstværker, der bortloddes mellem de personer, som på opløsningstidspunktet er registreret som medlemmer.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2011