Trækningsregler

Vedtægternes § 5 - KØB OG BORTLODNING

Bestyrelsen erhverver i den udstrækning, foreningens midler efter bestyrelsens skøn tillader det, hvert år kunstværker til bortlodning mellem foreningens medlemmer.
Bortlodning finder sted på den ordinære generalforsamling.
De medlemmer, hvis lod udtrækkes, har ret til at vælge mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, som de er udtrukket, i henhold til de til enhver tid gældende regler, som fremgår af nedenstående.

Foreningens medlemmer pr. 31/12 deltager i lodtrækningen med et lod for hvert år, de ikke har vundet i en ubrudt årrække.
Når et medlem ved en lodtrækning er udtrukket, bortfalder medlemmets eventuelle yderligere lodder straks.

Regler for bortlodning

Der kan IKKE vælges via fuldmagt.

Din ret til at vælge blandt de indkøbte kunstværker ved bortlodningen på Kunstforeningens generalforsamling januar hvert år (præcis dato oplyses årligt) kan du udnytte på en af to måder, ved at:

1. være til stede på generalforsamlingen under bortlodningen og vælge direkte, straks når dit nummer udtrækkes, eller

2. aflevere din prioriteringsliste den dag, der er angivet på listen i den opstillede boks i receptionen.

Hvis du udtrækkes som vinder og ikke benytter dig af en af disse muligheder for selv at vælge, vil du, ved bortlodningens afslutning, deltage i fordelingen af de resterende gevinster.

Ved denne fordeling anvendes gevinstlisten som standardprioriteringsliste dvs. tidligst udtrukne vinder får lavest ledige gevinstnummer osv.

Denne procedure for standardfordeling anvendes også hvis du kun har prioriteret et begrænset antal gevinster - men naturligvis kun når ingen af dine prioriteringer er tilbage på udtrækningstidspunktet.

OBS!
Ved bortlodningen kan medlemmer, der udtrækkes som vindere, afstå fra at få en gevinst og i stedet beholde opsamlede lodder til næste års lodtrækning.

Denne mulighed kan kun anvendes når følgende forudsætninger er opfyldt:

- der er afleveret prioriteringsliste hvor minimumsantallet er udfyldt
(Det specifikke antal varierer fra år til år, og fremgår af prioriteringslisten)

- den udfyldte prioriteringsliste er afleveret i boksen senest ved afleveringsfristens udløb

- prioriteringslisten er afkrydset i feltet der markerer at du ønsker at afstå fra gevinst

- prioriteringslisten er afleveret rettidigt, også selvom du deltager i generalforsamlingen og den efterfølgende bortlodning.

Hvis prioriteringslisten indeholder mindre end det antal der er angivet som minimum, ikke er afkrydset eller ikke er afleveret i boksen rettidigt, bliver den betragtet som en almindelig prioriteringsliste med et begrænset antal prioriteringer. Dvs. dine lodder overføres ikke til næste år, og du vil deltage i gevinstfordelingen efter standardprioriteringsreglerne, som er anført ovenfor.